пятница, 25 марта 2016 г.

Доповіді на наукових конференціях Олени Щербань / Reports at conferences Olena Shcherban

Доповіді Олени Щербань на конференціях (2002–2016):

1. Щербань Олена. Земська школа в Опішному // Міжнародний конгрес «Археологія та етнологія східної Європи: крок молоді у ХХІ столітті» (Одеса, 24–27 квітня 2002 р.).
2. Щербань О.В. Про особливості навчання гончарству (на прикладі Опішного) // Міжнародна наукова конференція «Проблеми історії та археології України». До 100-річчя ХІІ археологічного з’їзду (Харків, 25–26 жовтня 2002 р.)
3. Щербань Олена. Техніка виготовлення півників-свистунців у Опішному // Всеукраїнська науково-практична конференція «Проблеми ревалоризації феномена української народної іграшки у сучасних умовах» (Полтава, 16–17 квітня 2003 р.).
4. Щербань О.В. Історія діяльності Опішненського гончарного навчально-показового пункту (1912–1924) // Всеукраїнська науково-практична конференція «Духовна культура як домінанта українського життєтворення» (Київ, 22–23 грудня 2005 р).
5. Щербань Олена. Традиційні правила поводження з новим глиняним посудом на Полтавщині й Черкащині // ІІ Міжнародний науково-практичний семінар «Кайндлівські читання» (Чернівці, 28-29 травня 2005 р.).

6. Щербань О.В. Державна спеціалізована художня школа-інтернат І-ІІІ ступенів «Колегіум мистецтв у Опішному» як осередок розвитку етномистецьких традицій визначного центру народної художньої культури України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Криза традиційних осередків народного мистецтва України: трансгресія «мистецтва сутінків» як виклик національній ідентичності» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 2006 р.)
7. Щербань Олена. Актуальність вивчення досвіду діяльності спеціалізованих навчальних закладів України // Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні технології у наукових дослідженнях і навчальному процесі вищого закладу освіти» (Полтава, 2006 р.).
8. Щербань Олена. Актуальні проблеми гончарного шкільництва (на прикладі діяльності Колегіуму мистецтв у Опішному // Всеукраїнська науково-практична конференція «Образотворче мистецтво у контексті сучасності» (Полтава, 2007 р.).
9. Щербань Олена Глиняний посуд в «Енеїді» Івана Котляревського // ХVІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (21-22 березня 2007 року, м. Київ).
10. Щербань Олена. Особливості приготування страв у глиняному горщику // Третя Волинська обласна науково-етнографічна конференція «Минуле і сучасне Волині та Полісся: Роде наш красний» (10-11 травня 2007 року, м. Луцьк, Волинський краєзнавчий музей).
11. Щербань Елена. Гончарные школы Опошни как способ сохранения этнических традицій // Международная научно-практическая конференция, посвященная 50-летнему юбилею Института искусствоведения, этнографии и фольклора им. Кондрата Крапивы НАН Беларуси «Искусство, фольклор, этнические традиции в решении актуальних задач современной культуры» (7-8.06.2007).
12. Щербань Олена. Сучасні етнографічні замальовки з села Велика Павлівка, Зіньківського району, Полтавщина // Всеукраїнська наукова конференція до 170-річчя корифея українського народознавства Петра Васильовича Іванова (Харків, 2007).
13. Щербань Олена. Елементи станкового живопису в оздобленні гончарних виробів Опішного (1920–1930 рр.) // Міжнародна наукова конференції «Декоративне мистецтво України як цілісна система світобачення» (25-26 жовтня 2007, Київ).
14. Щербань Олена. Гончарні школи як засіб збереження гончарних традицій Опішного // Всеукраїнська науково-практична конференція «Етнокультурні фактори ідентифікації населення українського порубіжжя» (12 грудня 2007, Київ).
15. Щербань Олена. Надмірне експериментаторство – шлях до нереалізованих можливостей // Міжнародний науково-практичний керамологічний семінар «Експеримент в сучасній керамології: шлях до наукової істини чи профанація наукових знань» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 28-30 травня 2008 р.).
16. Щербань Олена. Опішненський осередок гончарного шкільництва: понадстолітня історія й перспективи розвитку // Міжнародний науковий керамологічний симпозіум «Гончарне шкільництво на глобалізаційному роздоріжжі: нереалізовані можливості й перспективи розвитку» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина,7-11 липня 2008 р.).
17. Щербань Олена. Технолог-кераміст Іван Бойченко – штрихи до життєпису // Всеукраїнський науково-практичний керамологічний семінар «Персоналії української керамології» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 21-23 жовтня 2008 року).
18. Щербань Олена. Керамологічні сторінки життєпису Юхима Михайліва // Всеукраїнський науково-практичний керамологічний семінар за міжнародної участі «Персоналії української керамології» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 21-23 жовтня 2008 року).
19. Щербань Олена. Глиняний посуд у весільній обрядовості Полтавщини // «Проблемы истории и археологии Украины», посвященная 150-летию академика В.П.Бузескула (Харків, 9-11.10.2008 р.).
20. Щербань Олена. Деякі аспекти розвитку сучасного опішненського «арт-бізнесу» // Міжнародна науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: проблема збереження і оновлення етнічно-культурної спадщини» (Харків, 25-26 вересня 2008 р.).
21. Щербань Олена. Опішненська кераміка в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва м. Київ // Міжнародна науково-практична конференція «Музейні колекції: історія, дослідження, атрибуція», (ДМУНДМ, 14-15 листопада 2008 р.).
22. Щербань Олена. Сучасна трансформація весільного обряду в селі Велика Павлівка (Полтавщина, Україна) // Міжнародна науково-теоретична конференція з актуальних проблем розвитку сучасної етнологічної думки «Розвиток етнокультури в умовах трансформаційних та глобальних процесів» (Київ, 26-27 вересня 2008 р).
23. Щербань Олена. Історія й перспективи розвитку гончарних навчальних закладів Опішного // Всеукраїнська науково-практична конференція «Мистецька освіта України: історія, сьогодення, поступ» (Київ, 27-28 листопада, 2008).
24. Щербань Олена. Глиняні вироби гончарних навчальних закладів Опішного в колекції Музею українського народного декоративного мистецтва (до проблеми атрибутування) // Науково-практична конференція «Музеї і колекції: минуле і сучасність», присвяченої 25-річчю діяльності Чернігівського обласного музею).
25. Щербань Олена. Стильові трансформації в орнаментиці і формах глиняних виробів учнів опішнянських керамшкіл другої чверті ХХ століття // Міжнародна наукова конференція «Стильова панорама українського мистецтва» (Київ, 18 грудня 2008 р.).
26. Щербань Олена. «Лялька», яку можна з’їсти // Всеукраїнська науково-практична конференція Другі Марка Грушевського читання «Лялька як знак, образ, функція»)  (Київ, 17 листопада 2008).
27. Щербань Олена. Гончарні традиції Опішненської школи майстрів художньої кераміки (1936-1941) // Міжнародна наукова конференція «Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)» (Київ, 17 грудня 2008 р.).
28. Щербань Олена. Спогади опішненців як важливе джерело дослідження гончарного шкільництва Опішного // Міжнародна наукова конференція «Українське народознавство на початку ХХІ ст. (теорія і методи та тенденції розвитку)» (Київ, 17 грудня 2008 р.).
29. Щербань Олена. Голодні роки 1932–1933 рр – причина припинення діяльності Опішнянської керамічної промислової школи (1927-1933) // Районна конференція «Голодомор 1932-1933 рр на Зіньківщині» (Зіньків, 21.11.2008 р.).
30. Щербань Анатолій, Щербань Олена. Церкви Опішного у XVIIXVIIІ століттях // ХVІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Нові дослідження пам’яток козацької доби в Україні» (Укр. товариство охорони пам’яток історії та культури (УТОПІК) 25-26 березня 2009 р.).
31. Щербань Олена. Глиняна макітра в побуті та весільній обрядовості жителів Опішного в останній третині ХХ – на початку ХХІ століття (за польовими матеріалами) // Міжнародна наукова конференція, присвячена пам’яті П.П.Чубинського (ІМФЕ, 26-27 березня 2009 р).
32. Щербань Олена. Глиняний посуд у творчості Миколи Гоголя // Гоголівські читання до 200-річчя з дня народження Миколи Гоголя (Полтавський літературно-меморіальний музей В.Г.Короленка, Полтава, 29.03.2009 р.).
33. Щербань Олена. Глиняні вироби учнів гончарних шкіл Опішного в колекції кераміки Харківського історичного музею // Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний музей: проблеми комплектування, вивчення, збереження і популяризації колекції» (Донецький обласний художній музей, 22-25 вересня 2009 р.).
34. Щербань Анатолій, Щербань Олена. Водяні млини Опішного // І Міжнародні наукові читання «Історія традиційного млинарства» (Черкаси, 15-17 жовтня 2009 р).
35. Щербань Олена. Роздуми про взаємовплив опішнянського гончарства і місцевих гончарних навчальних закладів (1894 – початок ХХІ століття)» // Міжнародний науковий симпозіум «Гончарна столиця України в світовій історії та культурі» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 01-04.07.2009 р.).
36. Щербань Олена. Глиняна макітра у весільному обряді Опішного в другій половині ХХ – на початку ХХІ століття (за польовими матеріалами) // Міжнародний науковий симпозіум «Гончарна столиця України в світовій історії та культурі» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 01-04.07.2009 р.).
37. Щербань Олена. Глиняний посуд у весільному обряді (на матеріалах Полтавщини) // Науково-практична конференція, присвячена 15-річчю з дня створення Вишгородського історико-культурного заповідника «Старожитності Вишгородщини» (28-29 травня 2009 р.).
38. Щербань Олена. З історії опішнянського ярмаркування // Всеукраїнський науковий семінар «Ринок ужиткової й художньої кераміки в Україні: традиції, проблеми, перспективи» (Опішне, 21-23.10.2009).
39. Щербань Олена. З досвіду проведення в Опішному першого Міжнародного мистецького фестивалю-ярмарку «Гончарний Всесвіт-2009» («PotteryUniverseUkraine-2009») // Всеукраїнський науковий семінар «Ринок ужиткової й художньої кераміки в Україні: традиції, проблеми, перспективи» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 21-23.10.2009 р.).
40. Щербань Олена. Асортимент глиняного посуду у весільному обряді Полтавщини // Збірник краєзнавчих статей Путивльського заповідника 2010 р.
41. Щербань Анатолій, Щербань Олена. Леско, Лихопій, Кирякове 2010-01-28. 19 всеукраїнська конференція Нові пам’ятки козацького часу (2010 р.).
42. Щербань Олена. Глиняний посуд – атрибут весільного обряду Полтавщини (ХІХ–ХХ ст.) // І Всеукраїнська наукова конференція студентів та молодих учених «Історія світової цивілізації від давнини до сучасності» (Дніпропетровський національний університет імені Олеся Гончара, 29–30 квітня 2010).
43. Щербань Олена. Опішнянська макітра в місцевому весільному обряді другої половини ХХ століття // Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання» «Весільна обрядовість у часі та просторі» (20-21 травня 2010 року, Одеський національний університет).
44. Щербань Олена. Біографічні нотатки про технолога-кераміста Івана Бойченка // Четверті історіографічні читання, присвячені 150 річниці з дня народження історика, професора кафедри загальної історії Новоросійського університету Євгена Миколайовича Щепкіна (1860–1920) (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, 25 травня 2010 р.).
45. Щербань Олена. Роль глиняної макітри в опішнянському весільному обряді (друга половина ХХ століття) // Науково-практична конференція «Старожитності Вишгородщини», 27-28 травня 2010 р., м. Вишгород).
46. Щербань Олена. Глиняний посуд у «Конотопській відьмі» Григорія Квітки-Основ’яненка // Наукова історико-краєзнавча конференція «Калнишевий край на теренах української історії» (Ромни, Сумщина, 22-23 травня 2010 року).
47. Щербань Олена. Хто може стати на заваді кітчу в опішнянському гончарстві? // Міжнародна конференція «Кітч у сучасній культурі» (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, 28 травня 2010 р).
48. Щербань Олена. Східна і західна традиції передачі професійної гончарської майстерності: взаємозв’язок Опішного та Косова (кінець ХІХ – ХХ століття) // Міжнародний науковий керамологічний симпозіум «Гончарство Гуцульщини та Покуття: ідеологічні міфи й історичні реалії» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 30.06–3.07.2010 р.).
49. Щербань Олена. Атрибуція опішнянських глиняних виробів з колекції Музею українського народного декоративного мистецтва (м. Київ) // Перша Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених «Пам’яткоохоронні традиції Слобожанщини» (Харківський науково-методичний центр культурної спадщини, вересень 2010).
50. Щербань Олена. Дослідниця подільського гончарства Лідія Савівна Шульгіна // Міжнародна наукова конференція, присвячена 80-й річниці від дня народження Іона Срулевича Винокура (Кам’янець-Подільський Національний Університет імені Івана Огієнка, 23–25 вересня 2010 р.).
51. Щербань Олена. Традиції поводження з глиняною макітрою в опішнянському весільному обряді другої половини ХХ століття // Міжнародна науково-практична конференція «Традиційна культура в умовах глобалізації: сучасні соціокультурні практики» (Харківський обласний центр народної творчості, жовтень 2010 р.).
52. Щербань Олена. Опішнянська кераміка з елементами станкового малярства (1926 – кін. 1930-х рр) – раритетні експонати музейних колекцій // Всеукраїнська наукова конференція «Музейна колекція: формування, вивчення, зберігання, реставрація», присвячена 50-річчю з дня відкриття Сталінської картинної галереї (Донецький обласний художній музей, 11-12 жовтня 2010 року).
53. Щербань Олена. Сучасний опішнянський глиняний півник-свистунець // Всеукраїнського керамологічного семінару «Українська глиняна іграшка: історія, сучасність, перспективи» (Опішне, 19–21.07.2010 р.).
54. Щербань Олена. Український модерн в архітектурно-будівельній кераміці Опішнянського гончарного навчально-показового пункту (1912–1924) // Міжнародна наукова конференція «Стиль модерн у культурі», присвячена пам’яті академіка О.Г.Костюка (Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського НАН України, 4.11.2010 р.).
55. Щербань Олена. Ритуально-празникове призначення глиняного посуду // ІІ Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання» «Календарна обрядовість у життєдіяльності етносу» (червень, 2011, Одеський національний університет імені І.І.Мечникова);
56. Щербань Олена. Глиняні скарби Опішного в колекції кераміки Харківського історичного музею // Міжнародна наукова конференція «П’ятнадцяті Слобожанські читання», присвячені 145-річчю від дня народження Петра Георгійовича Фоміна (1866–1938) (квітень, 2011, Харківський науково-методичний центр охорони культурної спадщини).
57. Щербань Олена. Опішнянська кераміка особливого ґатунку (про глиняні вироби гончарних шкіл Опішного в колекціях музеїв Києва та Харкова) // Жовківські читання «Музей в сучасному світі» (26–27 серпня 2011 року, м. Жовква, Львівщина)
58. Щербань Олена. Спроба атрибутування глиняного скринькоподібного посуду // VІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Український технічний музей: історія, досвід, перспективи» (21-23 травня 2011 смт. Ворзель, Київська область).
59. Щербань Олена. Горщик у культурі харчування українців (кінець ХІХ – перша половина ХХ століття) // Десята науково-практична конференція «Сіверщина в історії України» (1-3 червня 2011 року, Глухів, Сумщина).
60. Щербань Олена. Опішнянський глиняний посуд у сучасній культурі харчування очима його виробників // Міжнародний науковий симпозіум «Реалії народного мистецтва: персональний і трансперсональний діалог» (29.06.–02.07.2011 р., Опішне, Полтавщина).
61. Щербань Олена. Опішнянський осередок майстрів народної творчості // Міжнародний науковий симпозіум «Реалії народного мистецтва: персональний і трансперсональний діалог» (29.06.–02.07.2011 р., Опішне, Полтавщина).
62. Щербань Олена. Глиняний посуд для приготування гуцульських страв // Міжнародна науково-практична конференція «Гуцульський феномен: мистецтво жити і творити» (27-29 серпня 2011 р., Косівський державний інститут прикладного та декоративного мистецтва Львівської національної академії мистецтв, Косів).
63. Щербань Олена. Глиняний посуд у сучасних закладах громадського харчування як засіб популяризації народної культури України // Міжнародна наукова конференція «Актуальні проблеми дослідження, охорони, збереження та популяризації пам’яток народної культури України» (12-15 жовтня 2011 р., Національний музей народної архітектури та побуту України, Київ-Пирогово).
64. Щербань Олена. Глиняний посуд у культурі харчування українців // Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні художньо-мистецькі та етнокультурні процеси поліетнічного середовища України» (8-9 грудня 2011 р. Інститут мистецтвознавства, фольклористики та етнології імені Максима Рильського, Київ).
63. Щербань О.В. Тістотворчі традиції Диканьщини, Зіньківщини, Котелевщини, що в Полтавщині (ХХ століття) // ХVІІ Міжнародна науково-практична конференція «Система цінностей сучасного суспільства» (19–23 січня 2012 року, Київ, Великобританія, Всеукраїнська Академічна Спілка (Україна); Національний болонський центр (Україна); Міжнародна Академія Наук і Вищої Освіти (Великобританія); Міжнародний торгово-промисловий союз (Великобританія); Американський міжнародний комерційний арбітражний суд (США).
64. Щербань Олена. Глиняний посуд у працях Хведора Вовка // ІІІ Міжнародна наукова конференція «Одеські етнографічні читання» «Традиційна культура діаспори» (Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, червень 2012 року).
65. Щербань А.Л., Щербань О.В. Хабанська традиція в українському гончарстві // Міжнародна науково-практична конференція Х Культурологічні читання пам’яті Володимира Подкопаєва «Українська культура: виклики сьогодення» (Український центр культурних досліджень, Київ, 31 травня-1 червня 2012 року).
66. Щербань Анатолій, Щербань Олена. Посуд на картинах «Козак Мамай» // Симпозіум «Запорозьке козацтво в історико-культурних вимірах» у рамках історико-культурологічного фестивалю «Мамай-фест» (Музей історії міста Дніпродзержинська, 1 червня 2012 р.).
67. Щербань Олена. Взаємозв’язок декору та призначення опішнянського глиняного посуду ХІХ століття // Міжнародний керамологічний симпозіум «Декор глиняних виробів: історія, технологія, функції» (Інститут керамології – відділення Інституту народознавства НАН України, Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Опішня, Полтавщина, 16-19 жовтня 2012 р.).
68. Щербань Олена. Опішнянський глиняний посуд ХІХ століття: взаємозв’язок декору та призначення // Міжнародна науково-практична конференція Музей просто неба – сучасні інтерпретації традиційної культури та перспективи етнографічних досліджень (29-30 листопада 2012, Київ).
69. Щербань Олена. «Празниковий» посуд для українських страв. ІV Міжнародна наукова інтернет-конференція «Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД» (29 вересня – 1 жовтня 2012 року, Переяслав-Хмельницький) http://conferences.neasmo.org.ua/zbirnuk_final_09_2012.pdf
70. Щербань Олена. Традиции обращения с новой глиняной посудой. 11-а Всеукраїнська наукова конференція «Актуальні питання історії науки і техніки» (4–6 жовтня 2012 року, Київ) http://stepscenter.ho.ua/041012.pd
71. Щербань Олена. Традиції і новації опішнянського весільного обряду (ХІХ – початок ХХ століття). Перша Міжнародна наукова конференція студентів, аспірантів та молодих вчених, присвяченій 20-річчю кафедри археології та етнології України Одеського національного університету імені І.І.Мечникова «Етнічна культура в глобалізованому світі» з доповіддю на тему: (1-2 лютого 2012 року, Одеса).
72. Щербань О.В. Про перспективу розвитку агротуризму в Історико-культурному заповіднику «Більськ» // Наукова конференція «Феномен Більського городища: дослідження, збереження та популяризація найбільшої в Європі пам’ятки раннього залізного віку» (22-23 червня 2012, Котельва – Більськ, Полтавської області).
73. Роденков А.И., Щербань А.Л., Щербань Е.В. РУССКИЙ ТЕХНОЛОГ-КЕРАМИСТ И ХУДОЖНИК-КЕРАМИСТ ПЕТР ВАУЛИН: РОЛЬ В РАЗВИТИИ УКРАИНСКОГО ИСКУССТВА // III Международная научно-практическая конференція «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (25-26 апреля 2013, Минск, ГНУ «Центр исследований белорусской культуры, языка и литературы НАН Беларуси»).
74. Щербань А., Щербань О. ПОСУД НА КАРТИНАХ «КОЗАК МАМАЙ» ЯК ОДИН ІЗ АСПЕКТІВ КУЛЬТУРИ ХАРЧУВАННЯ УКРАЇНЦІВ КІНЦЯ ХVIII – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ // Міжнародна наукова конференція «Сімнадцяті Слобожанські читання», присвячена 150-річчю від дня народження і 105-річчю від дня смерті Єгора Кузьмича Рєдіна, професора харківського університету, українського і російського історика мистецтва і археології, одного з засновників пам’яткоохоронної справи на Слобожанщині (15-19 квітня 2013 р., Харків).
75.  А.Л. Щербань, Е.В. Щербань О функциях украинских глиняних сосудов //  Международный научный симпозиум «Современные подходы к изучению древней керамики в археологии» (октябрь, 2013, Институт археологии РАН, Москва).
76. Щербань А.Л., Щербань Е.В. Керамо-Минск-2007 (взгляд украинских керамологов) (Минск, 2013).
77. Щербань О.В. Науково-пошукова діяльність студентів та курсантів Кременчуцького льотного коледжу НАУ // ІІ обласна науково-практична конференція викладачів суспільних дисциплін вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації «Світ очима суспільствознавця» (12 березня 2013 року, Полтавський політехнічний коледж Національного технічного університету «Харківський політехнічний університет»).
78. Щербань А.Л, Щербань О.В. Два портрети Кобзаря в кераміці – дві долі митців // ІІ Міжнародні Шевченківські читання, присвячені 20-й річниці з дня заснування «Інституту Тараса Шевченка» (м. Оренбург 27 березня 2013 р. в рамках VI «Большаковських читань» (27-29 березня 2013 р.)).
79. Щербань О.В. Науково-пошукова діяльність курсантів та студентів – важлива складова формування особистості майбутнього фахівця // Перша курсантсько-студентська науково-практична конференція «Історико-етнографічні етюди», присвячена 136 річниці від Дня народження французького піонера авіації, творця першого у світі пасажирського літака Моріса Фармана (КЛК НАУ, Кременчук, Полтавщина, 21 березня 2013 р.).
80. Щербань А.Л, Щербань О.В. Два портрети Шевченка на кераміці – дві репресовані долі // Всеукраїнській керамологічній конференції «Репресоване гончарство: передумови і наслідки» (Національний музей-заповідник українського гончарства в Опішному, Інститут керамології – Відділення Інституту народознавства НАН України, Опішня, Полтавщина, травень 2013 р.).
81. Щербань Олена. Функції глиняного посуду в культурі харчування українців як об’єкт наукових студій ХІХ – першої третини ХХ століття (Міжнародна історико-краєзнавча конференція «Наукові студії М.І.Сікорського», присвячена 90-річчю з дня народження видатного патріарха музейної справи і краєзнавця М.І. Сікорського (10-12 жовтня 2013 р., м. Переяслав-Хмельницький, Київська обл.).
82. Щербань Олена. Епізоди з історії створення Музею історії Десятинної церкви (I Наукові читання Музею історії Десятинної церкви, присвячені 1025-річчю хрещення України-Русі, 30 жовтня 2013 р., МІДЦ).
83. Щербань Олена. Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців: постановка проблеми // VІІІ Конгрес Міжнародної асоціації  україністів (21-24 жовтня 2013 р., Київ).
84. Щербань Олена. Глиняний друшляк у культурі харчування українців
85. Щербань Елена, Щербань Анатолиий. К вопросу о маркерах изменений в традиционной культуре Украины (на примере глиняных дуршлагов) // ХХІХ Международная научно-практическая конференция «Актуальные вопросы общественных наук: социология, политология, философия, история» (г. Новосибирск, октябрь 2013).
86. Щербань Анатолій, Щербань Олена. Забутий гончарний «кущ» ХІХ – першої половини ХХ століття // IV Регіональна науково-практична конференція «Кременчуцький край у контексті історії України» м. Кременчук (24-25 листопада 2013 року, Кременчуцький національний університе імені Михайла Остроградського, м.Кременчук).
87. Щербань Анатолій, Щербань Олена. Гончарство Кременчуцького краю (Полтавщина) ХІХ – першої половини ХХ століття // Міжнародній науково-практичній конференції «Українознавство у розбудові незалежної України та розвитку українства у сучасному світі: досвід та проблеми» (31 жовтня 2013 р., Київ).
88. Щербань Елена. К вопросу о маркерах изменений в традиционной культуре Украины (на примере глиняных дуршлагов) // IV Международной научно-практической конференции «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (ноябрь, 2013 г., Минск).
89. Щербань Олена. Глиняний посуд в культурі харчування українців кінця 1860-х – початку 1870-х років (за матеріалами, зібраними Павлом Чубинським) Міжнародна наукова конференція «Україна в етнокультурному вимірі століть» (До 175-річчя з дня народження видатного українського етнографа Павла Чубинського) (23-24 січня 2014, Київ).
90. Щербань Олена. Глиняний посуд в культурі харчування українців кінця 1860-х – початку 1870-х років (за матеріалами, зібраними Павлом Чубинським) // Материалы Международной научно-практической конференции «VІІ Кирилло-Мефодиевские чтения» (октябрь, 2014, Уфа).
91. Щербань Елена. Украинская традиционная культура питания и вопросы национальной идентичности на фоне мультикультурной современности // V Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусств» (21-22 ноября 2014 года, Минск).
92. Щербань Е.В. Глиняная посуда как элемент традиционной культуры питания украинцев: постановка проблемы // I Международный симпозиум «Традиционная культура в современном мире. История еды и традиции питания народов мира» (30 октября - 1 ноября 2014 г. Москва: МГУ им. М.В.Ломоносова).
93. Щербань Е.В. Трансформации культуры старого Харькова ХVІІІ – ХІХ веков // «Город и горожане в перспективе этнологических исследований: Праздники и досуг» Кonferencijoje „Miestas ir miestiečiai etnologų tyrimų perspektyvoje: Šventės ir laisvalaikis“ 2015 m. lapkričio 5–6 d. Lietuvos istorijos institute (4-6 ноября 2015 г., Литва, Вильнюс).
94. Щербань О.В. Забута нами Україна // ХV Міжнародна науково-практична конференція молодих учених і студентів «Політ. Сучасні проблеми науки» (8-9 квітня 2015 р. Київ).
95. Щербань Олена. Глиняний посуд через призму наукових студій М.Ф.Сумцова // Всеукраїнська наукова конференція «Музей у глобальному світі: інновації та збереження традицій», присвячена 95-річчю з часу заснування Харківського історичного музею (в рамках ХХІ Сумцовських читань17 квітня 2015 р. Харків)
96. Щербань Олена. Унікальний слобожанський глиняний виріб // Міжнародна наукова конференція «Дев’ятнадцяті слобожанські читання» (20-24 квітня 2015 р. Харків).
97. Щербань Олена. Обрядовий глиняний посуд як об’єкт музейної експозиції // V Зарембівські всеукраїнські читання «Українське пам’яткознавство: сучасні проблеми та тенденції» (15 квітня 2015 р., Київ).
98. Щербань А.Л., Щербань О.В. Бароко в гончарській культурі Лівобережної України // Науково-практична конференція «Українське козацтво в етнокультурному просторі Наддніпрянської України» (5-7 червня 2015 року, Дніпродзержинськ).
99. Щербань Олена. Проблеми експонування обрядового глиняного посуду в сучасній музейній практиці // Жовківські читання 2015.
100. Щербань Олена. Новітній проект ХІМу «Музейне сподвижництво Миколи Сумцова: наслідуємо і продовжуємо» // Двадцята Міжнародна наукова конференція «Могилянські читання», Національний Києво-Печерський історико-культурний заповідник, Київ, 3-4 грудня 2015 року.
101. Щербань Олена. Глиняний посуд у побутовій та обрядовій культурі слобожан ХІХ – ХХ століття // Доповідь на щорічний науковий семінар із народознавчих студій «Гончарство Слобожанщини» (Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна, Філософський факультет Центр українських студій імені Д. І. Багалія, Кафедра українознавства, 9 листопада 2015 року).
101. Щербань Е.В. Трансформации культуры старого Харькова ХVІІІ – ХІХ веков // «Город и горожане в перспективе этнологических исследований: Праздники и досуг» Кonferencijoje „Miestas ir miestiečiai etnologų tyrimų perspektyvoje: Šventės ir laisvalaikis“ 2015 m. lapkričio 5–6 d. Lietuvos istorijos institute (4-6 ноября 2015 г., Литва, Вильнюс).
102. Щербань Елена. Глиняная посуда как элемент  традиционной культуры питания украинцев: постановка проблеммы // ІV Международная научно-практическая конференция «Традиции и современное состояние культуры и искусства» (19-20 листопада, 2015 р., Минск).
103. Щербань Олена. Глиняний посуд у традиційній культурі харчування українців Наддніпрянщини ХІХ-ХХ століть:етнологічний аспект // Національний конгрес українських керамологів «Українська керамологія в контексті викликів ХХІ століття» (22–26 вересня 2015 року, Опішня, Полтавщина).
104. Щербань Олена. Діяльність Полтавського губернського земства щодо підтримки опішнянського гончарного промислу (1894–1919) //  Науково-практична конференція «Народні художні промисли України: історія, сьогодення, перспективи» (20 листопада 2015 р., Київ, ДМУНДМ).
105. Щербань Олена. Традиційне слобожанське весілля ХІХ – початку ХХ століття: забуті атрибути // Всеукраїнській науково-практичній конференції  «Слобожанський гуманітарій – 2015»
(Харків, 2015).
106. Щербань Олена. Фестивальний туризм на базі сільських зелених садиб – шлях до збереження культурно-історичної спадщини малих міст та селищ // Культурна Спадщина.
107. Щербань Олена. Глиняна посудина особливого ґатунку – весільні «рюмки-трійчатки» // Пята Міжнародна науково-практична конференція «Етнічна культура в глобалізованому світі».
108. Щербань Олена. «Унікальна обрядова глиняна посудина «рюмки-трійчатки»» // ХХІІ Сумцовські читання, 18 квітня 2016 (Харків).
109. Щербань Олена. «Народний глиняний посуд у сучасній музейній практиці Харківщини: проблеми опису й атрибуції» // Міжнародна наукова конференція «Двадцяті Слобожанські читання», присвячена двадцятій річниці Слобожанських читань, 18-22 квітня 2016 року, Харків.
110. Щербань Олена. «Актуалізація проблеми представлення побутового глиняного посуду в сучасній музейній практиці» // VІI Луньовські читання «Музейний колектив і його проблеми», 24 березня 2016 року, Харків:
111. Щербань Олена. Приготування страв та напоїв в глиняному посуді в печі: за матеріалами розповідей мешканців Полтавщини початку ХХІ століття // V Міжнародна науково-практична конференція «Усноісторичні дослідження: сучасні тенденції, напрямки та перспективи» (Вінниця) (25-27 жовтня 2016 року).

Комментариев нет:

Отправить комментарий